Til hovedinnhold

SINTEF bidrar til et pålitelig, miljøvennlig og kostnadseffektivt energisystem

Vår forskning utvikler fremtidens systemløsninger innen vannkraft, vindkraft og kraftnett på norsk, nordisk og europeisk nivå – blant annet innen produksjonsplanlegging, utvikling av offshore vindkraft og smartgrids. Våre fagmiljø er internasjonalt ledende innen hele energikjeden fra produksjon, via lagring og distribusjon, til sluttbruk og miljøpåvirkning.

Ekspertise

AMS smarte målere

Vannkraft har gjort Norge mer elektrifisert enn noe annet land. Både industrien og husholdningene har hatt god tilgang til elektrisk energi. I Norge er det vanlig å benytte elektrisk energi til oppvarming og elektrisitetsforbruket per innbygger i Norge er blant det høyeste i verden.

Les mer om ekspertisen

Anmelding av kraft

I et liberalisert kraftmarked, som det nordiske, fastsettes kraftpris og produksjonsnivåer gjennom en markedsklarering basert på kraftprodusenters, kraftleverandørers og store kraftforbrukeres anmelding av tilbuds- og etterspørselsbud. For kraftprodusenten forutsetter god anmelding en grundig samlet analyse av eget produksjonssystem, inngåtte markedsforpliktelser og prognoser for kraftsystemet framover.

Les mer om ekspertisen

Batterier

SINTEF utfører forskning gjennom hele verdikjeden for batterier, fra utvikling av nye materialer for eksisterende batterier og nye batterisystemer til evaluering av ytelse og levetid på kommersielle batterier og batterisystemer for ulike bruksområder. Andre elektrokjemiske energilagringssystemer som superkondensatorer og redoksbatterier er også aktuelle forskningsområder.

Les mer om ekspertisen

Beslutningsstøtte for energi- og miljøforvaltningen

Forvaltning av vann- og energiressurser utøves av offentlig myndighet på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I spesielle saker kan det kreves utredninger utover hva som vanligvis behøves i de mer regulære forvaltningssaker. Det kan da være behov for bistand fra eksperter som har spesiell kompetanse på en bestemt metodikk eller problemstilling, eller erfaring fra det aktuelle vassdraget.

Les mer om ekspertisen

CO2 som arbeidsmedium for kulde-, klima-, varmepumpesystemer og kraftproduksjonsprosesser

CO2 har fått en renessanse som kuldemedium som følge av behovet for å erstatte sterkt miljøbelastende kjemisk fremstilte kuldemedier. Så langt har CO2 anlegg blitt kommersialisert hovedsakelig innen bruksområdene tappevannsvarmepumper (varmepumpe for oppvarming av forbruksvann), kuldeanlegg for supermarkeder og for mindre anlegg innen kommersiell kjøling. SINTEF-NTNU initierte denne utviklingen på slutten av 1980-tallet. Over 4 millioner anlegg er til nå installert, tilsvarende en omsetning på over 200 milliarder NOK.

Les mer om ekspertisen

Distribusjon i kraftsystemet

Kraftsystemet er i endring, og vil utsettes for gjennomgripende forandringer i tiårene som kommer. Nye produksjonskilder og nye forbruksmønster vil føre til at kraftflyten blir mer kompleks og dynamisk, samtidig som elektrifiseringen av samfunnet medfører høye krav til leveringskvalitet. Endringene vil være spesielt store i distribusjonsnettet, hvor strømmen bringes ut til forbruker. SINTEF utfører forskning i samarbeid med produsenter, nettselskaper og sluttbrukere for å bidra til samfunnsøkonomisk utvikling av et robust, miljøvennlig kraftsystem.

Les mer om ekspertisen

El-bil / mobilt lager

Fremtidens transport er elektrisk. Den kan komme fra ren elektrisk drift fra batterier, eller via omforming av hydrogen i en brenselcelle. Også hybride løsninger er en mulighet. Transport kan omfatte vanlige personbil, tunglast, skip og jernbane. Batteriet i bilene kan også brukes som mobil lager som kobles til det elektriske nett, f.eks hvis bilen står hjemme eller på parkeringsplass. Dette kan hjelpe med å redusere negative effekter i nettet forårsaket av f.eks. (hurtig)lading av biler. Nye tariffer både for uttak av energi og leveranse må kunne håndtere fremtidens smarte nett med elbil, sol, vind og avanserte elektriske utstyr (kunde, marked, nett).

Les mer om ekspertisen

Elektrolyse

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til elektrolyse-teknologi. Elektrolyse brukes for å lage hydrogen fra elektrisitet. Elektrolysører for småskala hydrogenproduksjon er ideelle for konvertering av elektrisitet produsert fra fornybar energi til hydrogen for energilagring.

Les mer om ekspertisen

Energimarkeder

Kraftsystemer og kraftmarkeder på kontinentet er i rask utvikling. Nordiske markedsaktører og systemoperatører står ovenfor viktige investeringsbeslutninger i forbindelse med muligheter for økt fleksibilitet i produksjonssystemet (effektutvidelser og pumping) og flere kabler mot Europa.

Les mer om ekspertisen

Fisketrapper

Fisketrapper bygges for at fisk skal kunne passere opp forbi vandringshindre. Slike hindre kan være naturlige eller menneskeskapt, og målet er å gi fisken tilgang til områder som er viktige for bestandsutviklingen. Det er viktig å forstå de økologiske utfordringene til de aktuelle fiskeartene, samt hvilke tekniske løsninger som er aktuelle på hver enkelt lokalitet. I regulerte vassdrag er det dessuten avgjørende med kunnskap om kraftverkdriften, og hvilke utfordringer fisken møter når den vandrer ned igjen forbi kraftverksinntak og dammer.

Les mer om ekspertisen

Geotermiske energisystemer - jordvarme - geotermi

Geotermiske energisystemer dekker både grunne og dype brønner. Grunne brønner, 50 – 200 m, benyttes som varmekilde eller varmesluk for varmepumpende systemer. Dype geotermiske brønner, typisk 1-10 km, kan hente opp varme med høyere temperatur. Varme med høy temperatur kan utnyttes direkte, eksempelvis i fjernvarmesystemer, eller som varmekilde for å drive en varme-til-kraft maskin.

Les mer om ekspertisen

Hydrogenteknologi og energilagring

Hydrogen vil bli et viktig supplement til elektrisitet som energibærer i framtidens bærekraftige energisystem. I tillegg til å bli et drivstoff i transportsektoren vil hydrogen bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for energilagring vil øke dramatisk, og her vil hydrogen være det foretrukne alternativet for store energimengder og lagring over lengre perioder.

Les mer om ekspertisen

Interaksjon DSO/TSO/kunde

Dagens begrensede interaksjon mellom nettselskap og systemoperatør (TSO – Transmission System Operator) bør styrkes, bl.a. for å håndtere mer varierende distribuert produksjon (DG) og behov for balansetjenester. I nett med økende andel distribuert produksjon, er det behov for mer aktiv overvåking og kontroll. Det er behov for å definere rollen til DSO (DSO – Distribution System Operator) og systemansvar som det vil innebære. For å sikre et stabilt kraftsystem, er det behov for effekt informasjonsutveksling og koordinert flaskehalshåndtering på grensesnittet DSO/TSO.

Les mer om ekspertisen

Markedsløsninger for håndtering av ubalanser forårsaket av fornybar intermitterende produksjon

Den stadig økende andelen av fornybar energi (vind, sol) hvor produksjonen er vær- og lysavhengig kalles ofte "intermitterende" produksjon fordi produksjonsforholdene kan endre seg på kort varsel. Dette kan skape ubalanse i deler av kraftsystemet som har stor andel fornybar produksjon, og store utfordringer for systemoperatørene (TSOene) som har ansvar for den løpende kraftbalansen.

Seniorforsker
926 09 992
Les mer om ekspertisen

Mikronett

Et uavhengig og sikkert energisystem er en av grunnpilarene i fremtidens samfunn. Energisystemene (generering, overføring, etterspørsel) vil bli mer desentralisert – produksjonen vil foregå nærmere kunden og omfatte teknologier som solceller, brenselceller, mikroturbiner, lagring og kombinerte varme- og energisystemer.

Les mer om ekspertisen

Multimarkedsplanlegging

Det desidert største markedet for fysiske kraftleveranser er spotmarkdet som er et day-ahead marked, men det finnes også markeder for krafthandel innenfor dagen, for leveranser av reserver og regulerkraft samt handel med bilaterale kontrakter. I kraftsystemet skal handelen i alle disse markedene knyttes sammen i det samme produksjons- og transmisjonssystemet, noe som krever multimarkedsplanlegging.

Les mer om ekspertisen

Offshore vind drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdskostnader utgjør en betydelig andel i totalkostnaden til offshore vindkraft. Utviklingen av forbedrete eller nye løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindturbiner og vindparker er derfor et viktig bidrag til å gjøre offshore vindkraft mer kostnadseffektiv. SINTEF Energi har utviklet modeller og verktøy for å optimere drift og vedlikehold og har kompetanse på inspeksjon og tilstandskontroll av komponenter i vindturbiner, spesielt elektriske komponenter, og vindparkens nettilknytning.

Les mer om ekspertisen

Smart Grid fra skrivebord til virkelighet

Kommunikasjon og interaksjon mellom komponenter, systemer, aktører og forbrukere vil være sentrale elementer i fremtidens fleksible energisystem. Spesielt vil det elektriske kraftsystemet oppleve en drastisk økning i kompleksitet. Resultatet er et dynamisk system hvis oppførsel kan være vanskelig eller umulig å forutsi gjennom å betrakte enkeltkomponenter i isolasjon. For å bidra til effektiv håndtering av denne situasjonen, utfører SINTEF en rekke forskningsprosjekter med systemperspektiv, hvor vi undersøker hvordan enkeltkomponenter eller utvalgte konsepter fungerer og reagerer i samspill med andre. Våre prosjekter spenner fra simulasjon, via laboratorieforsøk til demonstrasjonsprosjekter i kraftnettet.

Les mer om ekspertisen

Spenningskvalitet

Samfunnet har blitt stadig mer avhengig av stabil elektrisitetsforsyning der strømnettet og elektriske apparater/utstyr fungerer uten å forstyrre hverandre. Spenningskvalitet er den delen av leveringskvalitetsbegrepet som omhandler anvendeligheten av spenningen i stikkontakten.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter