Til hovedinnhold

arkitektur og Konstruksjoner

SINTEF Byggforsk har stor aktivitet innenfor forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Forskningssjef

Ekspertise

Akustikk

Akustikk omfatter lyd- og vibrasjonsforhold i bygninger og konstruksjoner. Vår kjernekompetanse er lydisolering mellom rom og enheter, lydregulering og romakustikk, vibrasjoner og støy fra tekniske installasjoner og vibrasjoner i konstruksjoner.

Seniorforsker
930 04 187
Les mer om ekspertisen

Bygningsfysikk

Virksomheten innen Bygningsfysikk omfatter fukt- og varmetransport, trykkforhold og luft- og regntetthet i materialer og konstruksjoner samt energibruk i bygninger. Vår kjernekompetanse er anvendt bygningsfysikk ved at vi omsetter ny kunnskap og forskningsresultater til løsninger for byggenæringen.

Forskningsleder
454 28 981
Les mer om ekspertisen

Plan- og bygningslovgivning

Plan- og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Sammen med tilhørende forskrifter og veiledninger er loven en av de viktigste rammefaktorene for bygg- og anleggsnæringen. Bestemmelsene i lovverket implementeres gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal plan- og byggesaksforvaltning, og omsettes til praksis gjennom aktørene i byggeprosessen.

Seniorforsker
971 83 297
Les mer om ekspertisen

Varmeanlegg i bygninger

Anlegg for vannbåren varme har vært utbredt i både yrkesbygg og boliger i mange år. Slike anlegg gir fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde. På grunn av stadig strengere forskriftskrav når det gjelder energieffektivitet, krever moderne bygninger stadig mindre tilført energi i form av varme. En av utfordringene i fremtiden er effektiv drift av varmeanlegg med lave temperaturer og vannmengder.

Les mer om ekspertisen

Vår kompetanse innen konstruksjonsteknikk strekker seg vidt – fra enkle statiske beregninger til avanserte FEM analyser, fra typisk norske naturlaster som vind og snø til seismiske laster i jordskjelv, fra detaljdimensjonering av forbindelser til laboratorieprøvinger av store konstruksjonsdeler. En av våre styrker er at vi kobler spesialkunnskap om byggematerialer med kompetanse på konstruksjonsteknikk. SINTEF Byggforsk har stor aktivitet innenfor forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner, både bygg og anlegg, nybygg og ombygginger, og innenfor mange materialer, som betong, mur, tre, stål, glass og stein. Typiske oppgaver er kontroll og granskning av prosjektering og utførelse for bærende konstruksjoner og konstruktive detaljer, konstruksjonsanalyser, konstruktive prøvinger i laboratorier og skadeanalyser.Vi har kompetanse innen konstruksjoner og byggverk i tre, stål, mur og betong, byggeteknikk og statikk.

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter