Til hovedinnhold

Elin Sundby Boysen

Forsker

Elin Sundby Boysen

Forsker

Elin Sundby Boysen
Telefon: 918 18 004
Mobil: 918 18 004
Avdeling: Smart Sensor Systems
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Responssentertjenester i helse og omsorgstjenesten: behov og fremtidsbilder. Delrapport 1- 2016 fra prosjektet M4ALMO

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27689

Rapporten er en delleveranse fra RFF-prosjektet "M4ALMO - Modeller for alarmmottak". Rapporten sammenfatter funn og dokumentere kunnskap som er utviklet gjennom en serie workshops i prosjektet avholdt høsten 2015 og våren 2016. Målet har vært å kartlegge dagens utfordringer, fange ulike synspunkter ...

Forfattere Svagård Ingrid Storruste Boysen Elin Sundby Fensli Rune Vatnøy Torunn
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Studie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner. Når og hvorfor utløses trygghetsalarmene?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27757

Denne studien analyserer utløste trygghetsalarmer registrert av hjemmetjenestene i kommunene Larvik, Farsund, Hægebostad, Drammen, Kristiansand og Skien i perioden januar – april 2016. Data er sammenstilt med annen statistikk over trygghetsalarmer fra Kristiansand, Skien og Oslo. Studien er en del a...

Publikasjon

Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27754

Siden midten av 2013 har det vært gjennomført en utprøving av samhandlingsteknologien IMATIS Visi ved fire tjenestesteder i Bærum kommune. Det er tidligere dokumentert en rekke kvalitative og kvantitative effekter ved løsningen. Den økonomiske analysen har tatt utgangspunkt i disse funnene og er i t...

Publikasjon

Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27935

I regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) er det pilotert fem teknologier i Stavanger kommune i perioden 2015-2016: Velferdskalender, Videotelefoni, Lyssti, Dørsensor og Mobil trygghetsalarm. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi i helse-...

Forfattere Boysen Elin Sundby Støle Nina
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Samhandling og IKT-støtte for pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune. Erfaringer med IMATIS Visi i Bærum kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27433

Det har siden midten av 2013 vært gjennomført en utprøving av samhandlingsteknologien IMATIS Visi (elektronisk informasjonstavle) ved fire tjenestesteder i Bærum kommune: Dønski omsorgsbolig, mottaksavdelingen ved Dønski bo- og behandlingssenter, Bærum legevakt og tildelingskontoret. Teknologien har...

Publikasjon

Bedre pasientflyt og oversikt med samhandlingsteknologi? Et pilotprosjekt i Lørenskog kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27490

Prosjektet ”Teknologistøtte i sykehjem” (2013-2015) har med støtte fra Regionale Forskningsfond pilotert ulike teknologiløsninger med det formål å etablere kunnskap om helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere på sykehjem og deres omsorgspersonell. I rammen av prosjektet er det etablert...

Publikasjon

Helsehus og velferdsteknologi - forstudie. Behov og mulighetsrom for Aukra og Rauma kommuner

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27023

SINTEF ble vinteren 2015 bedt om å gjennomføre en forstudie som skal gi Rauma kommune og Aukra kommune et grunnlag for det videre arbeidet knyttet til å møte et fremtidig utfordringsbilde i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i de to kommunene. Denne rapporten oppsummerer arbeidet i forstudien....

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27222

Denne rapporten gir en bred tilnærming til hvordan teknologiske endringer/ nyvinninger bidrar til å endre digitale og fysiske produksjonsprosesser for varer og tjenester, samt en analyse av hvordan dette påvirker norsk nærings- og arbeidsliv. Vi beskriver noen av de viktigste teknologitrendene, ...

Publikasjon

Bruk av berøringsskjermer på sykehjem. Erfaringer med bruk av berøringsskjermer for beboere, pårørende og ansatte på sykehjem

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27220

Denne rapporten omhandler en evaluering av innføringen av berøringsskjermer med informasjons-, underholdnings- og nyttetjenester på beboerrommene på to sykehjem i Oslo. Arbeidet var en del av innovasjonsprosjektet Teknologistøtte i sykehjem støttet av Regionalt Forskningsfond. SINTEF har ledet arbei...