Til hovedinnhold

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør

Nina Vanvik Hansen
Telefon: 452 76 105
Mobil: 452 76 105
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Barn (ungdom) og overvekt. Verktøy for begeistring

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28090

Andelen unge med alvorlig overvekt og fedme øker globalt. Fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital har tatt initiativ til dette forprosjektet der målet er å bidra til økt motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom med fedmeproblemer. I forprosjektet har det blitt beny...

Publikasjon

Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28091

Antallet personer med overvekt og fedme har økt de siste årene. Fedme er forbundet med økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer og utvikling av diabetes. Samlede samfunnsomkostninger relatert til sykdommer knyttet til fysisk inaktivitet, overvekt og usunt kosthold anslås til 1-2 % av BNP. ...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Samhandling for bedre mestring av lettere psykiske lidelser hos unge voksne

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28095

Psykiske lidelser i Norge utgjør mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig i tapt arbeidsfortjeneste, sykepenger og andre trygdeutgifter, sosiale ytelser og behandlingskostnader, og psykiske lidelser blant ungdom og unge voksne er et økende problem. Prosjekteierne Trondheim kommune ved Enhet for psyki...

Publikasjon

Den eldre akuttpasienten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A25807

Prosjektet "den eldre akuttpasienten" har hatt som overordnet mål å skape grunnlag for utvikling av et helhetlig pasientforløp for den eldre akuttpasienten i samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det har blitt gjennomført en behovskartlegging på legevakten i Trondheim og det har bl...

Vis alle publikasjoner